Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest podnoszenie kwalifikacji personelu, które pomoże w dostosowaniu się do zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Klienci firmy Digital & Brand Magdalena Głomska mogą otrzymać dofinansowanie od 80% do 100% na szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat kompetencji. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.22/00021/2024 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie pracodawcy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego utworzony został fundusz przeznaczony na dofinansowanie doprecyzowania potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest podnoszenie kwalifikacji personelu, które pomoże w dostosowaniu się do zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Wysokość dofinansowania

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Szkoleniem może zostać objęty również właściciel firmy. Natomiast w przypadku małego lub średniego przedsiębiorstwa, chcącego zainwestować w rozwój zawodowy swoich pracowników oraz jego właścicieli, jest możliwość odzyskania nawet 80% zainwestowanej kwoty. Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki te pochodzą z Krajowego Fundusz Szkoleniowego, a dystrybucją zajmują są Powiatowe Urzędy Pracy.

Co to jest kształcenie ustawiczne?

Pod pojęciem kształcenia ustawicznego kryje się ciągłe odnawianie, podnoszenie oraz rozwijanie kwalifikacji u osób dorosłych. Jest to proces trwający przez całe nasze życie. Poszerzanie kompetencji, wiedzy oraz umiejętności, bez względu na przyczynę, jest tym co wpływa pozytywnie na nasz zawodowy wizerunek.

Etapy uzyskania dofinansowania szkolenia z KFS

KROK 1.
OGŁOSZENIE NABORU NA DOFINANSOWANIA

Nabór ogłasza Powiatowy Urząd Pracy. Nabory zazwyczaj są bardzo krótkie bo trwają 2-3 dni. Odbywają się 1-2 razy w roku.

KROK 2.
WYBÓR PRACOWNIKÓW

Z inicjatywą odbycia szkolenia może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik. Warunkiem jest zatrudnienie na umowę o pracę. Nie ma ograniczeń co do ilości zgłoszonych pracowników na dane szkolenie. Wartość dofinansowania jednego pracownika przypadająca na jedno, czterodniowe szkolenie wynosi do 5000 PLN. (kwota może różnić się w zależności od zależności od regionu).

KROK 3.
WYBÓR SZKOLENIA I WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW

Zakres i dokładna tematyka szkolenia z zakresu „Social Media w Biznesie” dostosowywana jest do potrzeb pracowników i firmy. Nasze szkolenie wchodzi w zakres „priorytetu nr 6” – listy priorytetów ogłoszonej przez ministra pracy na 2021 rok. Szkolenie z Facebooka oraz Instagrama umożliwia podnoszenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych.

Social Media są najszybciej rozwijającym się kanałem komunikacji. Firma nie może istnieć bez Facebooka oraz Instagrama. To nie tylko kanał komunikacji, lecz również miejsce, gdzie możesz pozyskać budować zaufanie do swojej firmy i pozyskać klienta, zwiększając swoje przychody.

Zazwyczaj wypełnienie wniosków leży po stronie pracodawcy, jednak zapewniamy pomoc i wsparcie w wypełnieniu wniosków, które umożliwi uzyskanie dofinansowania. Wzory wniosków dostępne są na stronach Powiatowych Urzędów Pracy w strefie dla przedsiębiorcy. Wystarczy wypełnić dwa wnioski: „Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego” oraz „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.”

KROK 4.
ZŁOŻENIE WNIOSKU DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Wniosek należy złożyć w powiecie, w którym zarejestrowana jest siedziba firmy w wyznaczonych przez Powiatowy Urząd Pracy dniach.

KROK 5.
DECYZJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Urząd Pracy podejmuje decyzję zazwyczaj w ciągu 30 dni.

KROK 6.
PODPISANIE UMOWY Z URZĘDEM PRACY

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Pracownik Urzędu Pracy skontaktuje się z przedsiębiorstwem w celu ustalenia terminu spotkania.

KROK 7.
WYPŁATA ŚRODKÓW

Środki na kształcenie pracowników z KFS przekazywane są na konto wskazane we wniosku.

KROK 8.
REALIZACJA SZKOLENIA I CERTYFIKAT

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie z przedsiębiorstwem. Na szkoleniu uczestniczą tylko pracownicy jednej firmy. Szkolenie realizowane jest w siedzibie przedsiębiorstwa lub dostosowanej do tego sali szkoleniowej przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Po odbytym szkoleniu zostaje wystawiona faktura, a po jej opłaceniu należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

Czym są priorytety szkoleniowe?

Minister pracy określa priorytety wydatkowania środków obowiązujące przez cały rok kalendarzowy. Priorytety ministra pracy na 2021 rok:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości,
  4. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Zobacz inne programy dofinansowania

Spectrum Agencji Rozwoju Pomorza

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl