Blog

Kompleksowy przewodnik po dotacjach na szkolenia w 2024 roku

W 2023 roku wiele osób poszukiwało możliwości zdobycia dofinansowania na szkolenia, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zwiększyć konkurencyjność swojej firmy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej dotacjom na szkolenia w 2024 roku, omawiając różne źródła dofinansowania, rodzaje szkoleń objętych wsparciem, a także proces ubiegania się o takie środki. Zapraszamy do lektury!

Rozumienie dotacji na szkolenia: Co to jest i jak działa

Definicja dotacji na szkolenia: Czym są i jakie mają cele?

Dofinansowanie na szkolenia to środki finansowe, które można otrzymać od różnych instytucji, takich jak fundusze unijne, krajowe fundusze szkoleniowe czy samorządy, w celu pokrycia części lub całości kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach, kursach czy warsztatach. Głównym celem dofinansowania szkoleń jest wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji oraz zwiększanie konkurencyjności na rynku pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenia, należy przejść przez kilka etapów. Po pierwsze, warto zorientować się, jakie źródła dofinansowania są dostępne dla danej grupy odbiorców (np. pracodawcy, pracownicy, osoby bezrobotne). Następnie, warto sprawdzić, jakie są kryteria ubiegania się o takie wsparcie oraz jakie dokumenty są wymagane. W kolejnym kroku, należy przygotować wniosek o dofinansowanie, zawierający m.in. opis szkolenia, cel, kosztorys oraz planowany termin realizacji. Warto również zadbać o to, aby wniosek był rzetelny i dobrze uzasadniony, co zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.

Różne źródła dofinansowania szkoleń: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Europejski Fundusz Społeczny i inne

W Polsce istnieje kilka źródeł, z których można uzyskać dofinansowanie do szkoleń. Jednym z nich jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), który jest częścią Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. KFS oferuje wsparcie dla pracodawców, którzy chcą zorganizować szkolenia dla swoich pracowników, a także dla osób poszukujących pracy lub chcących zmienić zawód.

Innym źródłem dofinansowania są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który finansuje różnego rodzaju projekty, w tym szkolenia zawodowe, kursy językowe czy warsztaty kompetencyjne. EFS wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje, które chcą zorganizować szkolenia dla swoich pracowników czy członków.

Warto również sprawdzić możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia oferowane przez samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe czy inne instytucje działające na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych i edukacji.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Dofinansowanie dla firm, dofinansowanie dla pracowników oraz dofinansowanie pracowników to różne formy wsparcia finansowego, które mają na celu wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych i podnoszenie kwalifikacji. W zależności od źródła dofinansowania, mogą z niego skorzystać zarówno firmy, pracownicy, jak i osoby bezrobotne. Warto zatem poznać kryteria ubiegania się o takie wsparcie oraz jakie są możliwości dofinansowania szkoleń dla poszczególnych grup odbiorców.

Dofinansowanie dla firm: Jakie są kryteria i jak z niego skorzystać?

Dofinansowanie na szkolenie dla firm to wsparcie finansowe, które może być przyznane przedsiębiorstwom na organizację szkoleń dla swoich pracowników. Aby skorzystać z takiego wsparcia, firma musi spełnić określone kryteria, takie jak np. zatrudnienie określonej liczby pracowników czy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Warto również sprawdzić, czy firma nie korzystała już wcześniej z wsparcia pracodawcy na szkolenia w ramach innych programów.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na szkolenie dla firm, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, np. urzędu pracy, z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, firma otrzyma dofinansowanie na zorganizowanie szkolenia dla swoich pracowników.

Dofinansowanie dla pracowników: Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dofinansowanie szkoleń pracowników oraz dofinansowanie kształcenia to formy wsparcia finansowego, które mają na celu umożliwienie pracownikom podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Mogą z nich skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Aby ubiegać się o dofinansowanie dla pracowników, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, np. urzędu pracy, z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, pracownik otrzyma dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenia dofinansowane dla osób bezrobotnych: Jakie są możliwości?

Dofinansowanie urzędu pracy to jedna z form wsparcia finansowego, które mają na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Osoby bezrobotne mogą skorzystać z różnych form dofinansowania na szkolenia, takich jak np. bon szkoleniowy, bon na staż czy bon na zasiedlenie.

Aby skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla osób bezrobotnych, należy zgłosić się do urzędu pracy z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, osoba bezrobotna otrzyma dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu.

Rodzaje szkoleń objętych dofinansowaniem

W ramach dofinansowania na szkolenia, można skorzystać z różnych rodzajów szkoleń, takich jak szkolenia biznesowe, szkolenia menadżerskie, kursy zawodowe oraz szkolenia online. Każdy z tych rodzajów szkoleń ma swoje specyficzne cechy i korzyści, dlatego warto poznać możliwości dofinansowania dla poszczególnych rodzajów szkoleń.

Szkolenia biznesowe i menadżerskie: Jakie są możliwości dofinansowania?

W ramach akademii menadżera, można skorzystać z dofinansowania na szkolenia biznesowe i menadżerskie. Są to szkolenia, które mają na celu rozwijanie umiejętności zarządzania, komunikacji, negocjacji czy też podejmowania decyzji. Aby skorzystać z dofinansowania na tego typu szkolenia, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, np. urzędu pracy, z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, uczestnik otrzyma dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu biznesowym lub menadżerskim.

 

Kursy zawodowe i szkolenia efs: Jakie są opcje dofinansowania?

Kursy zawodowe to szkolenia, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienie istniejących. W ramach dofinansowania na szkolenia, można skorzystać z bonu szkoleniowego, który jest formą wsparcia finansowego na uczestnictwo w kursach zawodowych. Aby skorzystać z bonu szkoleniowego, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, np. urzędu pracy, z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, uczestnik otrzyma dofinansowanie na uczestnictwo w kursie zawodowym.

Szkolenia online: Czy są objęte dofinansowaniem?

Szkolenia online to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności za pośrednictwem Internetu. W związku z rozwojem technologii oraz zmieniającymi się potrzebami rynku pracy, coraz częściej szkolenia online są objęte dofinansowaniem. Aby skorzystać z dofinansowania na szkolenia online, należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, np. urzędu pracy, z wnioskiem o dofinansowanie. Warto w nim zawrzeć informacje o planowanym szkoleniu, jego celach, kosztach oraz terminie realizacji. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, uczestnik otrzyma dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu online.

Proces ubiegania się o dofinansowanie na szkolenia

W celu uzyskania dofinansowania na szkolenia, należy przejść przez proces, który obejmuje przygotowanie wniosku, zgromadzenie potrzebnych dokumentów oraz rozliczenie szkolenia. W poniższych podrozdziałach omówimy poszczególne etapy tego procesu, aby ułatwić Ci rozliczyć szkolenie dofinansowane w sposób prawidłowy.

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie szkoleń?

Wniosek o dofinansowanie szkoleń powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą instytucji, np. urzędowi pracy, ocenić zasadność przyznania wsparcia finansowego. W ramach systemu finansowania usług szkoleniowych, warto uwzględnić w wniosku takie informacje, jak:

 • rodzaj szkolenia (np. szkolenie biznesowe, menadżerskie, zawodowe, online),
 • cele szkolenia (np. zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie istniejących),
 • koszty szkolenia (w tym opłaty za uczestnictwo, materiały, wyżywienie),
 • termin i miejsce realizacji szkolenia,
 • informacje o uczestnikach (np. liczba osób, ich status zawodowy, kwalifikacje).

Starannie przygotowany wniosek zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania na szkolenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dofinansowania?

W celu uzyskania dofinansowania na szkolenia, konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zasadność wniosku. W ramach dofinansowania kfs (Krajowego Funduszu Szkoleniowego), warto przygotować takie dokumenty, jak:

 • umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie uczestnika,
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oferta szkoleniowa (np. program, harmonogram, opis metod szkoleniowych),
 • umowa z organizatorem szkolenia (w przypadku szkoleń zewnętrznych),
 • ewentualne zaświadczenia o wcześniejszych szkoleniach (jeśli mają wpływ na uzyskanie dofinansowania).

Zgromadzenie tych dokumentów ułatwi ocenę wniosku o dofinansowanie oraz przyspieszy proces jego rozpatrzenia.

Rozliczenie szkolenia dofinansowanego: Jak to zrobić prawidłowo?

ramach dofinansowania, po zakończeniu szkolenia, należy prawidłowo rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe. W tym celu, warto przygotować takie dokumenty, jak:

 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (potwierdzające jego zakończenie),
 • faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty (np. opłaty za uczestnictwo, materiały, wyżywienie),
 • ewentualne dokumenty potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji (np. certyfikaty, dyplomy).

Przedłożenie tych dokumentów instytucji, która przyznała dofinansowanie, pozwoli na prawidłowe rozliczenie szkolenia oraz uniknięcie ewentualnych problemów związanych z niewłaściwym wykorzystaniem środków.

Kwota dofinansowania na szkolenia

W celu uzyskania dofinansowania na szkolenia, warto zrozumieć, jak obliczyć kwotę dofinansowania oraz jak zwiększyć poziom dofinansowania. W poniższych podrozdziałach omówimy te zagadnienia, aby ułatwić Ci uzyskanie jak największego wsparcia finansowego na szkolenia.

Jak obliczyć maksymalne dofinansowanie udziału w szkoleniu?

Obliczenie całkowitej kwoty dofinansowania na szkolenia zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj szkolenia, koszty związane z jego realizacją oraz status uczestników. W przypadku maksymalnego dofinansowania udziału w szkoleniu, warto uwzględnić następujące elementy:

 • koszty szkolenia (opłaty za uczestnictwo, materiały, wyżywienie),
 • poziom dofinansowania wynosi (np. 50%, 70%, 100% kosztów szkolenia),
 • preferencyjny poziom dofinansowania dla niektórych grup uczestników (np. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne).

Warto zwrócić uwagę, że poziom dofinansowania usług szkoleniowych może różnić się w zależności od instytucji, która przyznaje wsparcie finansowe (np. urząd pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Czy istnieje preferencyjny poziom dofinansowania dla niektórych grup?

Tak, istnieje preferencyjny poziom dofinansowania dla niektórych grup uczestników szkoleń. W zależności od instytucji, która przyznaje wsparcie finansowe, może on obejmować:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne,
 • pracowników firm, które realizują projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Aby skorzystać z preferencyjnego poziomu dofinansowania, warto zgłosić się do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o dofinansowanie, uwzględniając swoją przynależność do danej grupy.

Refundacja kosztów usługi: Jak to działa?

Refundacja kosztów usługi polega na zwrocie części lub całości poniesionych kosztów związanych z realizacją szkolenia. W przypadku dofinansowania na szkolenia, refundacja może obejmować:

 • opłaty za uczestnictwo w szkoleniu,
 • koszty materiałów szkoleniowych,
 • wyżywienie uczestników szkolenia.

Aby skorzystać z refundacji kosztów usługi, należy przedłożyć odpowiedniej instytucji (np. urząd pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy) dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz zakończenie szkolenia (np. zaświadczenie o uczestnictwie, faktury, rachunki).

Podsumowanie

 

W niniejszym artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z dotacjami na szkolenia w 2024 roku. Przedstawiliśmy definicję dotacji na szkolenia, ich cele oraz różne źródła dofinansowania, takie jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy czy Europejski Fundusz Społeczny. Omówiliśmy również, kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia, w tym firmy, pracowników oraz osób bezrobotnych.

Przedstawiliśmy rodzaje szkoleń objętych dofinansowaniem, takie jak szkolenia biznesowe, menadżerskie, kursy zawodowe, szkolenia efs oraz szkolenia online. Opisaliśmy proces ubiegania się o dofinansowanie na szkolenia, w tym przygotowanie wniosku, niezbędne dokumenty oraz rozliczenie szkolenia dofinansowanego.

Na koniec omówiliśmy kwotę dofinansowania na szkolenia, w tym obliczenie maksymalnego dofinansowania udziału w szkoleniu, preferencyjny poziom dofinansowania dla niektórych grup oraz refundację kosztów usługi. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych.

 

kfs, efs, fundusz europejski, krajowy fundusz szkoleniowy, dofinansowania do szkolenia

POCZYTAJ WIĘCEJ