Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

            1.         Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://digitalbrand.com.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”).

            2.         Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest firma Digital Brand Magdalena Głomska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Jana Pawła II 6A/3 80-462 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem Regon: 383416146, NIP: 5842377133, zwana dalej Magdalena Głomska

            3.         Dane osobowe zbierane przez firmę Digital Brand Magdalena Głomska  za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

            4.         Digital Brand Magdalena Głomska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

            1.         Firma Digital Brand Magdalena Głomska  zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

            2.         Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

            a)         Wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w celu skontaktowania się z klientem. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

            3.         W przypadku wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego w Stronie Internetowej, Klient podaje:

            a)         adres e-mail

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko

            3.         Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

            4.         Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

            5.         W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

            6.         Przekazanie danych osobowych do Digital Brand Magdalena Głomska jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Kontakt. 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

            1.         Firma Digital Brand Magdalena Głomska nie przekazuje Dane osobowe Klienta.

            2.         Dane osobowe Klientów przechowywane są:

            a)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Digital Brand Magdalena Głomska. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Digital Brand Magdalena Głomska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

            b)         W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Digital Brand Magdalena Głomska tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

            3.         Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną Internetową.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

            1.         Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Digital Brand Magdalena Głomska na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Strona Internetowa, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Digital Brand Magdalena Głomska produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych usług na stronie Internetowej.

            2.         Digital Brand Magdalena Głomska wykorzystuje dwa typy plików cookies:

            a)         Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

            b)         Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

            3.         Digital Brand Magdalena Głomska wykorzystuje cookies własne w celu:

            a)         analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

            4.         Digital Brand Magdalena Głomska wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

            a)         popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

            b)         prezentowania na stronach informacyjnych, mapy wskazującej lokalizację Digital Brand Magdalena Głomska, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

            c)         zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) 

            d)         zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Facebook Menedzer oraz narzędzie Pixel (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

            5.         Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. 

            6.         Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

            a)         przeglądarka Internet Explorer;

            b)         przeglądarka Microsoft EDGE;

            c)         przeglądarka Mozilla Firefox;

            d)         przeglądarka Chrome;

            e)         przeglądarka Safari;

            f)         przeglądarka Opera.

            7.         Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Digital Brand Magdalena Głomska. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

            1.         Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

            a)         Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Digital Brand Magdalena Głomska

            b)         Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

            c)         Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Digital Brand Magdalena Głomska zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

            d)         Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Digital Brand Magdalena Głomska może świadczyć jedynie za zgodą.

            2.         Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

            a)         Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Digital Brand Magdalena Głomska przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Digital Brand Magdalena Głomska prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.

            b)         Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

            c)         Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Digital Brand Magdalena Głomska nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

            3.         Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

            a)         Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

            b)         Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

            a.         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

            b.         wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

            c.         wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

            d.         dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

            e.         dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Digital Brand Magdalena Głomska podlega;

            f.          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

            g)         Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Digital Brand Magdalena Głomska może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Digital Brand Magdalena Głomska. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Digital Brand Magdalena Głomska, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

            4.         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

            a)         Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Digital Brand Magdalena Głomska nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

            b)         Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

            a.         gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Digital Brand Magdalena Głomska ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

            b.         gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

            c.         gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

            d.         gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

            5.         Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

            a)         Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

            a.         uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

            b.         uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

            c.         uzyskać kopię swoich danych osobowych.

            6.         Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

            a)         Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

            7.         Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

            a)         Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

                        9.         Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

            11.       Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.