Cyfryzacja w przedsiębiorstwie

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – realizowane jest  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) . Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii.

Dotacja 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bon na cyfryzację

Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie:

  • od 20 września do 20 października 2021 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • do 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 000 zł
(minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania tj. 51 000 zł dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 000 zł
(maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19, tzn. projekty dotyczące działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i wymienionej w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 tys. PLN
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 tys. PLN.

Bony na cyfryzację (6.2 PO IR) – Typy projektów

Dofinansowaniu w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację będą podlegać projekty polegające na wdrożeniu rozwiązań cyfryzacyjnych w MŚP.

Celem działania jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Realizacja projektu musi być uzasadniona z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Wprowadzenie i wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, powinno spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy projekt Wnioskodawcy – oprócz innowacji procesowej – zakłada wprowadzenie innowacji produktowej, Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.

Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na każde Twoje pytanie.    Menu